(Source: heiwarish, via marazione)

(Source: dragon-ball-blog, via bergzerk)

(Source: enzantengyou, via marazione)

(Source: , via juryrig)

(Source: yotsubat0zetsubou, via marazione)

spaceshiprocket:

Akira Toriyama

spaceshiprocket:

Akira Toriyama

(Source: niateppelin, via hugu)

(Source: niateppelin, via hugu)

cartoonretro:

Edmond Kiraz, Jours de France

(via hugu)

(Source: sameji, via puppy95)

aencre:

aencre:

(Source: vincentgiard)

(Source: onigiribikini, via toriyumblr)

amiamic:

[drawr] はくさく - 2012-03-23 00:10:17

(Source: redgaloshesforfeet, via hugu)